Geschiedenis

De Protestantse Gemeente Houten is een voortzetting van de Nederlandse Hervormde Deelgemeente ‘De Open Hof' en de Gereformeerde Kerk Houten. De geschiedenis begint, wanneer in 1958 de wijk Houten van de Gereformeerde Kerk te Utrecht-Zuid besluit niet meer in Utrecht te kerken, maar voortaan in Houten bij elkaar te komen. Eerst gebeurt dat in de huiskamer van de familie De Rooij, vervolgens in het afmijnlokaal van de Coöperatieve Veilingvereniging - beide aan de Lobbendijk - en tenslotte in de zelf gebouwde Opstandingskapel aan de Wilhelminaweg. Beide laatste gebouwen zijn inmiddels gesloopt.

Aan Hervormde kant was er een ‘Buitengewone Wijkgemeente' in wording van de Nederlandse Hervormde Kerk (Pleinkerk) die ook kerkte in het afmijnlokaal en daarna in de Opstandingskapel, maar op andere tijden. Toen deze gemeente na 1975 voor de Opstandingskapel te groot werd, ging men tijdelijk naar Dorpshuis ‘De Grund'. Sinds 1978 draagt deze deelgemeente de naam ‘De Open Hof'. Predikanten waren toen ds. R. Siertsema en ds. D. Kronemeijer.

In 1979 telden de Gereformeerden 209 en de Hervormden 435 leden. In datzelfde jaar werd voor het eerst gezamenlijk het Heilig Avondmaal gevierd en dat markeerde het begin van het samengaan. Vanaf 1980 nam de burgerlijke gemeente Houten als groeikern sterk in omvang toe. In januari 1980 werd de Gereformeerde Kerk Houten zelfstandig. In dat jaar raakten beide gemeenten vacant. Na uitvoerig overleg besloot men samen een predikant te beroepen en werden er plannen gemaakt voor uitbreiding van de Opstandingskapel. Op 21 september 1980 deed ds. J.M. de Meij zijn intrede in beide gemeenten.

De burgerlijke gemeente Houten gaf geen toestemming voor uitbreiding van de Opstandingskapel, zodat naar een andere locatie moest worden uitgekeken. Dhr. H. Marquart, architect en gemeentelid, ontwierp het nieuwe kerkgebouw aan Het Kant. Vele acties werden ondernomen om zoveel mogelijk financiële middelen bij elkaar te krijgen voor de bouw van de Opstandingskerk. Dankzij de inzet en vasthoudendheid van een grote groep gemeenteleden is dit gelukt. Op de Dankdag van 2 november 1983 werden de activiteiten bekroond met de opening van de huidige Opstandingskerk.

Predikanten en kerkelijk werkers 1986 - nu

In oktober 1986 deed ds. S.L. van Deventer als tweede predikant zijn intrede. Ds. De Meij ging eind 1987 met vervroegd emeritaat. Op 24 januari 1990 vulde ds. P. Pannekoek de lege plek op. Op 17 februari 1995 nam ds. Van Deventer afscheid en vertrok naar Aalsmeer.

Op 10 maart 1996 deed ds. E.R.V. Schuddebeurs zijn intrede in de gemeente. In verband met de groeitaak van Houten werd op 1 april 2000 de heer H. IJmker aangesteld als kerkelijk opbouwwerker. Op 1 januari 2004 werd zijn aanstelling van 50% uitgebreid naar 85 %.

Op 27 juni 2004 nam ds. P. Pannekoek, vanwege de VUT-gerechtigde leeftijd, afscheid. Op 5 september 2004 deed ds. A.H. Drost intrede in onze gemeente. Op 25 juni 2006 nam ds. Schuddebeurs afscheid in verband met een aangenomen beroep naar de gemeente Valkenburg (Z.H.). Vanaf 13 mei 2007 werd de vacature weer vervuld door de komst van ds. C. de Jong. Op 1 april 2009 ontstond een predikantsvacature door het vertrek van ds. Drost. Met de komst van ds. M. Snaterse uit Rhenen op 13 juni 2010 werd het predikantenteam weer compleet.

Op 1 augustus 2010 nam de heer IJmker afscheid als opbouwwerker. De functie van opbouwwerker is niet meer ingevuld. Door de veranderingen in Houten en de speciale aandacht die jongeren en ouderen nodig hebben, zijn de functies van jongerenwerker en seniorenpastor gecreëerd. Per 1 september 2011 nam Riet Kordes - Buiteman de taak van seniorenpastor op zich. Zij kreeg als aandachtsgebied de pastorale zorg in de zorginstellingen en de bijbehorende aanleunwoningen. Na haar vertrek eind mei 2016 wegens de pensioengerechtigde leeftijd werd zij opgevolgd door mw. Jeanette Verwoert.

Op 1 oktober 2011 ging Liesbeth Rodink aan de slag als jongerenwerker. Na 2,5 jaar zeer actief betrokken te zijn geweest bij het jeugdwerk, heeft zij op 1 april 2014 haar functie overgedragen aan mw. Annelies Schouten, de nieuwe jeugdwerker. Zij nam per 31 december 2015 ontslag en haar functie werd (tijdelijk) waargenomen door Marjon Letter.

In de zomer van 2016 werd op zijn verzoek de aanstelling van ds. De Jong teruggebracht van 100% naar 75%. De formatieruimte werd uitgebreid van 2 fulltime predikantsplaatsen naar 2,25 predikantsplaatsen. Er werd een beroepingsprocedure opgestart voor een predikant met als aandachtsgebied de middengeneratie, met een omvang van 50%. In de vacature werd benoemd ds. Rebecca Onderstal.

Eind 2017 maakte ds. De Jong bekend een beroep te hebben aangenomen naar de Waddengemeente op Texel. Zijn vertrek vond plaats eind januari 2018. Kerkenraad en gemeente bezonnen zich op de ontstane situatie. Daarin werd meegenomen dat Houten veranderd is in de loop van de afgelopen tientallen jaren. En daarmee de omvang en (leeftijds)samenstelling van onze gemeente. Van de 644 leden in 1979 groeiden we uit naar ruim 3000 leden in 2010 met heel veel jonge gezinnen en kleine kinderen. Inmiddels is dat aantal weer gekrompen naar 2628 leden in 2018. De gemeente is ‘ouder’ geworden. Er zijn meer jongeren dan kinderen en ook de middengeneratie kent een aanzienlijk aantal.

Na het vertrek van Kees de Jong bestond het team uit ds. Martin Snaterse (fulltime) , ds. Rebecca Onderstal (80%), met nog steeds als aandachtsgebied de middengeneratie, Jeanette Verwoert als seniorenpastor (55%) werkt en ds. Bram Alblas die op 30 september 2018 bevestigd werd tot predikant en verbonden is aan onze gemeente als jeugdpredikant voor 50%.

Eind januari 2019 nam Jeanette Verwoert afscheid als onze seniorenpastor, omdat zij een baan had gevonden als geestelijk verzorger in een verzorgingsinstelling. Opnieuw waren we een tijdje niet compleet, maar met de komst van mw. Yolanda van der Stelt is ons team weer op volle sterkte. Op 30 juni 2019 is zij als ouderling bevestigd en verbonden aan onze gemeente.

Op zondag 19 januari 2020 namen we afscheid van ds. Martin Snaterse. Hij heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse wijkgemeente De Inham in Amersfoort Noord/Hoogland.

Aan de vacaturetijd kwam op zondag 25 april 2021 een einde. Op die dag werd ds. Coen Constandse tijdens een feestelijke dienst in de Opstandingskerk aan onze gemeente verbonden. We namen op 1 maart al afscheid van onze ambulante predikant ds. Marius van Duijn en op 25 april volgde het afscheid van ds. Marian van Giezen, die tijdelijk het pastoraat in Noord onder haar hoede heeft gehad. Met de komst van ds. Coen Constandse is het team weer compleet!

terug