ANBI gemeente

Gegevens Protestantse Gemeente te Houten ten bate van ANBI

De Protestantse Gemeente te Houten en haar diaconie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.
Conform de wettelijke verplichting  voor ANBI erkende instellingen maken we hieronder de financieel gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Houten
Telefoonnummer (facultatief): 030 6374986
RSIN/Fiscaal nummer: 006481073
KvK-nummer 83758097
Website adres: protestantsegemeentehouten.nl
E-mail: contact@protestantsegemeentehouten.nl
Adres: Het Kant 1
Postcode: 3995 DA
Plaats: Houten
 

De Protestantse Gemeente te Houten (hierna PGH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk en via deze link: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de PGH.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad van de PGH telt 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van deze kerkelijke gemeente.
 
Het college van kerkrentmeesters van de PGH telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”. 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland staat beschreven in Beleidsplan 2021-2025 “De toekomst open tegemoet.
Het visiedocument van de Protestantse Gemeente Houten is te vinden in Visie en focus Protestantse Gemeente Houten 2022-2025.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van de PGH is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Voor een overzicht van de verschillende activiteiten zie o.a. de website van de PGH, de diverse sociale media, het blad Noodzaak en de brochure Actie Kerkbalans 2021. 
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van de PGH treft u hieronder onder H. aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit voor de PGH cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten van de PGH geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Toelichting


Algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Rekening 2021

De exploitatie heeft zich in 2021 anders ontwikkeld dan bij het opstellen van de begroting voor 2021 werd verwacht. In 2021 is de exploitatie opnieuw geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. Op onderdelen was in de begroting al rekening gehouden met het voortduren van de pandemie, denk hierbij aan lagere inkomsten uit verhuur van ruimten in de kerk voor (niet-)kerkelijke activiteiten en aan lagere inkomsten uit collecten. 

De begroting 2021 gaf een tekort aan van € 25.100. Uiteindelijk is een overschot van € 1.600 gerealiseerd. De belangrijkste verschillen in het gerealiseerde overschot t.o.v. het begrote tekort zijn:

  • Vrijwillige bijdragen (VB) waren € 6.800 lager dan begroot (en nagenoeg gelijk aan die in 2020 en daarmee is de beoogde toename van 1,7% (inflatiecorrectie) niet gerealiseerd).
  • Uitgaven voor onderhoud lagen € 13.400 hoger dan begroot,  veroorzaakt door extra uitgaven voor audiovisuele middelen (waaronder Kerk-TV) en voor het adviesrapport van Merosch over hoe te komen tot een gezond en duurzaam kerkgebouw.
  • De uitgaven voor de eigen predikanten waren € 12.500 lager dan begroot door de latere komst van nieuwe predikant Coen Constandse en door een eenmalige restitutie vanuit de centrale kas predikantstraktementen van € 5.000.  
  • Aanmerkelijk lagere uitgaven voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten (clusters), gerealiseerd € 12.900 tegen begroot € 34.300.
  • Voor Aktie-F waren geen inkomsten begroot. Er is € 5.800 aan inkomsten gerealiseerd.
In de lasten 2021 is meegenomen de bijdrage van 1% van de VB 2020 aan een onderwijsproject van Kerk in Actie in Libanon.

De incidentele baten € 13.000 bestaan nagenoeg geheel uit de jaarlijkse herwaardering van de pastorie aan de Mispelgaarde. M.i.v. 1-1-2020 dient de pastorie gewaardeerd te worden tegen de actuele waarde. De actuele waarde is gebaseerd op de WOZ-waarde. Het bedrag van de herwaardering wordt toegevoegd aan de herwaarderingsreserve.

Aktie-F heeft € 5.800 bijgedragen aan het resultaat. Dit bedrag is in zijn geheel toegevoegd aan het betreffende bestemmingsfonds. Door Aktie-F is een bijdrage in de uitgaven voor audiovisuele middelen in 2020 en 2021 verstrekt, deze bijdrage bedroeg € 8.200 (ook in 2019 is hiervoor een bedrag door Aktie-F beschikbaar gesteld). Per saldo dus een onttrekking van € 2.400 aan Fonds Aktie-F. 

In 2021 is er een operationeel resultaat, dus exclusief incidentele baten en mutaties van de verschillende reserves en fondsen, van € 1.600 gerealiseerd. Het uiteindelijke resultaat is uitgekomen op € 4.000 en is toegevoegd aan de algemene reserve. Het CvK is tevreden over deze uitkomst, zeker gezien het aanmerkelijke tekort dat werd verwacht. 

Begroting 2022

De begroting 2022 is door de kerkenraad op 7 december 2021 vastgesteld en laat een tekort zien van € 32.600. Daarin is een opbrengst aan VB meegenomen van € 385.000. O.b.v. de gedane toezeggingen worden de VB ingeschat op € 380.000 en dat is € 5.000 minder dan begroot.

De verwachte negatieve ontwikkeling van de exploitatie de komende jaren en de gevolgen hiervan voor de liquiditeitspositie van de PGH vereisen aandacht. Door het CvK zal in 2022 een financieel meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. Uitgangspunten voor dit plan zullen o.a. zijn:

  • Het inmiddels door de kerkenraad vastgestelde visiedocument 2022-2025 van de PGH en de daaruit voortvloeiende ambities, prioriteiten, keuzes en toekomstgerichte investeringen.
  • De eventuele investeringen in een gezond en duurzaam kerkgebouw.
  • De eisen die worden gesteld aan een gezonde financiële huishouding van een gemeente.
terug